Logo firmowe VoxRental Wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego

WARUNKI WYNAJMU

                                                              REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO VOXRENTAL

Warunki wynajmu sprzętu

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest Umowa wynajmu pomiędzy wypożyczalnią Voxrental S.C, zwana w dalszej części Wynajmującym, a osobą fizyczną lub firmą, zwaną w dalszej części Najemcą.
 2. Do zawarcia Umowy najmu konieczne jest przedłożenie przez Najemcę dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem.
 3. Przy zawieraniu Umowy Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję zabezpieczającą w kwocie zależnej od rodzaju przekazywanego sprzętu, czasu trwania Umowy oraz szacując ryzyka związane z zawarciem Umowy, ustalając wartość kaucji indywidualnie dla każdego Najemcy.
 4. Czynsz najmu naliczany jest za każdą rozpoczętą dobę najmu, od chwili przekazania przedmiotu najmu Najemcy, łącznie z sobotami, świętami i dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy.   
 5. Czynsz najmu (poza przypadkami urządzeń wyposażonych w licznik motogodzin) nie jest zależny od faktycznego czasu używania sprzętu. Najemca zobowiązany jest zapłacić należność za cały okres liczony od chwili wydania mu sprzętu. Do okresu tego wliczane są soboty, święta i dni ustawowo uznane za wolne od pracy.
 6. Wynajmujący przekazuje Najemcy przedmiot najmu w pełni sprawny technicznie, z maksymalną ilością paliwa i ew. płynów eksploatacyjnych jeśli tego wymagają. W takim stanie sprzęt winien być zwrócony przez Najemcę.
 7. Faktury wystawiane będą za cały okres najmu, a w przypadku umów zawartych na okres przekraczający miesiąc, za dany miesiąc i przesyłane na adres e – mail Najemcy.  

Obowiązki Wynajmującego

 1. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem Umowy jest w pełni sprawny oraz nie posiada żadnych wad fizycznych, wpływających na jego bezpieczne użytkowani, ani wad prawnych. Wyposażenie przedmiotu najmu obejmuje standardowe wyposażenie danego rodzaju urządzenia.
 2. Na żądanie Najemcy Wynajmujący zapoznaje Najemcę z zasadami bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu. W przypadku konieczności przeprowadzenia pełnego szkolenia z zakresu obsługi danego sprzętu, lub gdy żądania Najemcy w zakresie instrukcji obsługi urządzenia przekraczają przyjętą w danych okolicznościach praktykę, Wynajmujący może obciążyć Najemcę opłatą dodatkową.
 3. Najemca użytkuje przedmiot najmu na własne ryzyko i odpowiedzialność; Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez Najemcę użytkującego przedmiot najmu.

Obowiązki Najemcy

 1. Najemca przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem jego zwrotu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji.
 2. Najemca oświadcza, że przy wydaniu przedmiotu najmu został przeszkolony w zakresie jego prawidłowej obsługi, wyjaśniono Mu zgłoszone wątpliwości i problemy oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do stanu technicznego sprzętu.
 3. Najemca zobowiązany jest opłacić czynsz najmu w wysokości liczonej jako iloczyn stawki za dany sprzęt i ilości dni najmu, dla każdego sprzętu osobno.
 4. Najemca zobowiązany jest użytkować przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie dokonywać jego modyfikacji, chyba że wynika to ze specyfiki danego urządzenia, nie dokonywać napraw sprzętu bez zgody Wynajmującego, nie oddawać sprzętu w podnajem lub do bezpłatnego użytkowania oraz zabezpieczyć sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą lub zniszczeniem.
 5. W przypadku kradzieży lub dewastacji sprzętu Najemca winien niezwłocznie zgłosić taki fakt organom ścigania oraz zabezpieczyć materiały mogące stanowić dowód w sprawie oraz przyczynić się do wykrycia sprawcy zdarzenia.
 6. Utrata lub uszkodzenie urządzenia w okresie trwania Umowy najmu obciąża wyłącznie Najemcę.
 7. Najemca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe wobec osób trzecich w związku z korzystaniem przez Najemcę z urządzenia Wynajmującego.

Zwrot sprzętu

 1. Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w ostatnim dniu okresu, na jaki zawarto Umowę najmu.
 2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, odpowiednio zabezpieczony i oczyszczony. Najemca ponosi całkowite koszty jaki wynikną po stronie Wynajmującego w związku ze zwrotem uszkodzonego lub zabrudzonego sprzętu.

                                                                                          ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie obejmujące wyłącznie dane podane  do realizacji umowy, czyli: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer prawa jazdy, adres e-mail, numer telefonu przez:

Voxrental  s.c. z siedzibą w Warszawie , ul. Elżbiety Rakuszanki 6/86 02-496 Warszawa

w    celu realizacji czynności związanych z realizacją umowy, w szczególności do przetworzenia zapytania, przygotowania i wykonania umowy, wystawienia faktury oraz do kontaktu biznesowego odnośnie zapytań, celów marketingowych, ewentualnych uwag oraz problemów.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

Uzyskane dane będą/nie będą przekazywane innym podmiotom. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Uzyskane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań , obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Voxrental s.c. z siedzibą w Warszawie ul. Elżbiety Rakuszanki 6/86.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych Przemysława Nitychoruka, są następujące:

email: biuro.voxrental@gmail.com
tel.:  792 555 910

 

Al. Prymasa Tysiaclecia 66 Warszawa

792 555 910
601 893 241